Časopis Jednota EN

Pravidlá súťaže

Spotrebiteľská súťaž „Najlepšie domáce Vianoce“

realizovaná v predajniach COOP Jednota
v termíne od 14.11. 2013 do 31.12. 2013
(ďalej len „súťaž“)

 
 

Oficiálne pravidlá súťaže


1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25,  827 18 Bratislava (ďalej  len „Usporiadateľ”).
 

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.
 

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 14.11. 2013 do 31.12. 2013.  
 

4. Ako možno vyhrať

Podmienkou súťaže je:
- zakúpiť v termíne súťaže (14.11. 2013 do 31.12. 2013) akýkoľvek tovar, v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota, v hodnote minimálne 20,- € (ďalej len „minimálna hodnota“). Po splnení tejto podmienky pokladníčka v predajni pri vyúčtovaní nákupu automaticky odovzdá zákazníkovi stierateľný žreb, čím sa zákazník stáva účastníkom tejto súťaže. V prípade, ak zákazník zrealizoval nákup v hodnote rovnajúcej sa najmenej dvojnásobku stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 40,- €, pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 2 ks stierateľných žrebov, pokiaľ je hodnota nákupu najmenej  trojnásobok stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 60 €, pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 3 ks stierateľných žrebov a pod. Po zotretí stierateľnej plochy na pridelenom žrebe účastník tejto súťaže zistí, či získava okamžitú výhru, alebo či postupuje do záverečného žrebovania. Pokiaľ účastník tejto súťaže získa okamžitú výhru, ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku prideleného žrebu, môže si túto výhru vybrať iba priamo v predajni, v ktorej tovar zakúpi a získa žreb. Výherný žreb (okamžité výhry) je možné vymeniť za výhru len do 31.12.2013. Ak však účastník tejto súťaže získa žreb s textom „postup do záverečného žrebovania“ a má záujem zúčastniť sa tohto záverečného žrebovania, je povinný správne vyplniť všetky údaje na rube žrebu (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a podpis) a správne vyplnený žreb vhodiť do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza v každej predajni COOP Jednota. Časť „Číslo nákupnej karty“ vypĺňa iba držiteľ nákupnej karty. Zákazník, ktorý nákupnú kartu nevlastní do tejto časti nevpisuje nič.
 

5. Výhry

Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry:
Okamžité výhry(v celkovom počte 287 000ks):
 
čokoláda Milka 100g                         60 000 ks
Batérie Kodak 2ks                             30 000 ks
Bambino 100g                                   25 000 ks
Čaj PIGI 30g                                       40 000 ks
Holítka Gillette                                    30 000 ks
Dobrota 200g                                     25 000 ks
Veselá kráva – Syr a Krup                77 000 ks
 
Výhry v záverečnom žrebovaní (v celkovom počte 910 ks):
 
  10 x osobný automobil Volkswagen Golf Variant
100 x TV ORAVA
100 x chladnička Whirlpool
100 x práčka Whirlpool
600 x nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 100,- €
 

6. Žrebovanie výhier

Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční v dvoch kolách. Do žrebovania budú zahrnuté všetky platné a správne vyplnené stierateľné žreby, ktoré boli počas trvania súťaže vhodené do označených súťažných boxov určených pre účely tejto súťaže, nachádzajúcich sa v predajniach COOP Jednota.
 
Prvé kolozáverečného žrebovania sa uskutoční na regionálnych ústrediach jednotlivých spotrebných družstiev COOP Jednota, najneskôr do 31.01.2014. V prvom kole sa budú žrebovať výhry v nasledovnom súhrnnom počte:
 

100 x TV ORAVA
100 x chladnička Whirlpool
100 x práčka Whirlpool
600 x nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 100,- €
 

Zostávajúce žreby postupujú do druhého kola záverečného žrebovania o 10x (slovom: desať krát)  osobný automobil Volkswagen Golf Variant, ktoré sa uskutoční v sídle spol. OPTIMA a.s., Nitra najneskôr do 28.2.2014, kedy bude na web stránke www.coop.sk zverejnený aj kompletný zoznam výhercov.
 

7. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle  § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.
 

9. Ak je výherca neplnoletý

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.
 

10. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.
Okamžité výhrybudú jednotlivým výhercom odovzdávané iba priamo v predajniach COOP Jednota, kde zákazník získal žreb a iba na základe odovzdaného platného a vypísaného výherného žrebu, označeného symbolom okamžitej výhry, ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku prideleného žrebu a v termíne do 31.12.2013.
Výhry zo záverečného žrebovaniabudú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu uvedenú na stierateľnom žrebe, ktorý je označený symbolom „postup do záverečného žrebovania“, alebo odovzdané osobne. Pri odovzdaní výhier zo záverečného žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v záverečnom žrebovaní.

 
11. Daň z výhry

Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.
 

12. Osobné údaje

Účastník  zapojením sa do tejto súťaže „Najlepšie domáce Vianoce“, ktorá sa uskutoční v predajniach označených ochrannou známkou COOP Jednota v období od 14.11.2013 – 31.12.2013, dáva jej usporiadateľoviv zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže - z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži, Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštového styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov, a to na dobu určitú do 31.12.2015  Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu uvedené na tomto žrebe na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona         č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona. Ak je súťažiaci neplnoletý, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe na účely tejto súťaže podľa vyššie uvedeného dáva jeho zákonný zástupca svojím podpisom na súťažnom žrebe s uvedením svojho mena a priezviska.
 

13. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni COOP Jednota a zároveň sú uverejnené na www.coop.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.
 
V Bratislave, dňa  12.11.2013                       
 
                                  

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...