Časopis Jednota EN

Veľkonočná súťaž 2017

 

Veľkonočná spotrebiteľská súťaž

realizovaná v predajniach COOP Jednota v termíne od 23.3. 2017 do 23.4. 2017 (ďalej len „súťaž“)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficiálne pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ”).

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 23.3. 2017 do 23.4. 2017.

4. Ako možno vyhrať

Podmienkou súťaže je:

- zakúpiť v termíne súťaže (od 23.3. 2017 do 23.4. 2017) akýkoľvek tovar, v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota, v hodnote minimálne 20,- € (ďalej len „minimálna hodnota“). Po splnení tejto podmienky pokladníčka v predajni pri vyúčtovaní nákupu automaticky odovzdá zákazníkovi stierateľný žreb, čím sa zákazník stáva účastníkom tejto súťaže. V prípade, ak zákazník zrealizoval nákup v hodnote rovnajúcej sa najmenej dvojnásobku stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 40,- €, pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 2 ks stierateľných žrebov, pokiaľ je hodnota nákupu najmenej trojnásobok stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 60,- €, pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 3 ks stierateľných žrebov a pod.. Po zotretí stierateľnej plochy na pridelenom žrebe účastník tejto súťaže zistí, či získava okamžitú výhru, alebo či postupuje do záverečného žrebovania. Pokiaľ účastník tejto súťaže získa okamžitú výhru, ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku prideleného žrebu, môže si túto výhru vybrať iba v predajni, v ktorej žreb získal. Ak však účastník tejto súťaže získa žreb s textom „postup do záverečného žrebovania“ a má záujem zúčastniť sa tohto záverečného žrebovania, je povinný správne a čitateľne vyplniť údaje na rube žrebu (meno, priezvisko, adresa a podpis) a takto vyplnený žreb vhodiť do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza v každej predajni COOP Jednota.
 

5. Výhry

Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné okamžité výhry:

Okamžité výhry (v celkovom počte 300 000ks):

- Nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 5,- € (1 x 5,- €) - 20.000ks

- Lišiak jablkový sajder 150ml - 120.000ks

- Semtex krvavý pomaranč 0,5 L - 16.000ks

- Kodak Max Power LR 06 (2-bal) - 12.000ks

- Zlatá Studňa pramenitá voda jemne sýtená 1,5l - 48.000ks

- BAMBINO 100g črievko - 12.000ks

- PRO ARIEL Mountain spring 3ks - 20.000ks

- Pepsi cola 1l PET - 16.000ks

- tyčinka 3Bit - 36.000ks

Okamžitú výhru, ktorou sú nákupné poukážky, zákazník obdrží iba v predajni, v ktorej tovar zakúpil, za predpokladu, že predavačke odovzdá výherný žreb. Zákazník prevzatie tejto okamžitej výhry potvrdí podpísaním „Preberacieho protokolu“, na ktorom súčasne uvedie svoje meno, priezvisko, číslo OP, počet získaných nákupných poukážok a svoj podpis.

Výhry v záverečnom žrebovaní (v celkovom počte 365 ks):

5 x osobný automobil SEAT Ateca

60 x skúter Piaggio Fly 50

300 x horský bicykel One Zone

6. Žrebovanie výhier

Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30.6.2017, na jednotlivých ústrediach spotrebných družstiev COOP Jednota a v spol. OPTIMA Nitra, zo súťažných žrebov vhodených do súťažných boxov zo všetkých predajní každej príslušnej COOP Jednoty. Do žrebovania budú zaradené len platné súťažné žreby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.coop.sk najneskôr od 30.6.2017.

7. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

9. Ak je výherca neplnoletý

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

10. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.

Okamžité výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané iba v predajniach COOP Jednota, kde žreb získali na základe odovzdaného platného výherného žrebu, označeného symbolom okamžitej výhry, ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku prideleného žrebu a po predložení pokladničného bloku, na základe ktorého získal výherný žreb. Okamžité výhry je možné vyzdvihnúť iba v termíne súťaže, teda najneskôr do 23.4.2017 a iba v predajni, kde bol žreb vydaný.

Výhry zo záverečného žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu uvedenú na stierateľnom žrebe, ktorý je označený symbolom „postup do záverečného žrebovania“, alebo odovzdané osobne. Pri odovzdaní výhier zo záverečného žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v záverečnom žrebovaní.

11. Daň z výhry

Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

12. Osobné údaje

Účastník zapojením sa do tejto súťaže „Veľkonočná spotrebiteľská súťaž“, ktorá sa uskutoční v predajniach označených ochrannou známkou COOP Jednota v období od 23.3. – 23.4.2017, dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže - z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži, Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštového styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov, a to na dobu určitú do 31.12.2018. Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu uvedené na tomto žrebe na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. Zákona. Ak je súťažiaci neplnoletý, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe na účely tejto súťaže podľa vyššie uvedeného dáva jeho zákonný zástupca svojím podpisom na súťažnom žrebe s uvedením svojho mena a priezviska.

13. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni COOP Jednota a zároveň sú uverejnené na www.coop.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Bratislave, dňa 23.3.2017

Ing. Ján Bilinský, vrchný riaditeľ sekcie obchodu
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

 

TV spot

 

 

Plagát PDF


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...