Časopis Jednota EN

Vianočná súťaž 2016

 

Spotrebiteľská súťaž „Vianoce plné prekvapení“

realizovaná v predajniach COOP Jednota v termíne od 10.11. 2016 do 31.12. 2016 (ďalej len „súťaž“)

ZOZNAM VÝHERCOV


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficiálne pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ).

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 10.11. 2016 do 31.12. 2016.

4. Ako možno vyhrať

Podmienkou súťaže je:

- zakúpiť v termíne súťaže (10.11. 2016 - 31.12. 2016) akýkoľvek tovar, v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota, v hodnote minimálne 20,- € (ďalej len „minimálna hodnota“). Po splnení tejto podmienky pokladníčka v predajni pri vyúčtovaní nákupu automaticky odovzdá zákazníkovi stierateľný žreb, čím sa zákazník stáva účastníkom tejto súťaže. V prípade, ak zákazník zrealizoval nákup v hodnote rovnajúcej sa najmenej dvojnásobku stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 40,- €, pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 2 ks stierateľných žrebov, pokiaľ je hodnota nákupu najmenej trojnásobok stanovenej minimálnej hodnoty, napr. 60 €, pokladníčka odovzdá tomuto zákazníkovi 3 ks stierateľných žrebov a pod. Po zotretí stierateľnej plochy na pridelenom žrebe účastník tejto súťaže zistí, či získava okamžitú výhru, alebo či postupuje do záverečného žrebovania. Pokiaľ účastník tejto súťaže získa okamžitú výhru, ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku prideleného žrebu, môže si túto výhru vybrať iba priamo v predajni, v ktorej tovar zakúpi a získa žreb. Výherný žreb (okamžité výhry) je možné vymeniť za výhru len do 31.12.2016. Ak však účastník tejto súťaže získa žreb s textom „postup do záverečného žrebovania“ a má záujem zúčastniť sa tohto záverečného žrebovania, je povinný správne vyplniť údaje na rube žrebu (povinné údaje: meno, priezvisko, adresa a podpis) a takto vyplnený žreb vhodiť do označeného boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza v každej predajni COOP Jednota.

5. Výhry

Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry:

Okamžité výhry (v celkovom počte 411 000ks):

Vykrajovací plát s vianočným motívom 4 000 ks
Silikónová stierka 9 000 ks
Kodak Max Power KAA-LR06 30 000 ks
Pur 450ml Aloe Vera 25 000 ks
Gemerka magnézium a vápnik jemne perlivá 0,5l 50 000 ks
Lays Max solené 70g 35 000 ks
Kofola orechová 1,5L 30 000 ks
Pigi čaj 40 000 ks
Servítky 25 000 ks
mini Babybel 60g 76 000 ks
Dobrota 200g 25 000 ks
Silikónová maslovačka 9 000 ks
Silikónové podložky 3 000 ks
Rumba 32g 50 000 ks

Výhry v záverečnom žrebovaní (v celkovom počte 1 410 ks):

10 x osobný automobil Volkswagen Touran

100 x kuchynský robot TEFAL

200 x parný generátor TEFAL

200 x sada panvíc BergHOFF

300 x tlakový hrniec BergHOFF

600 x nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 50,- €

6. Žrebovanie výhier

Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 28.2.2017, na jednotlivých ústrediach spotrebných družstiev COOP Jednota a v spol. OPTIMA Nitra, zo súťažných žrebov vhodených do súťažných boxov zo všetkých predajní každej príslušnej COOP Jednoty. Do žrebovania budú zaradené len platné súťažné žreby, t.j. súťažné žreby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel. Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.coop.sk najneskôr od 1.3.2017.

7. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

9. Ak je výherca neplnoletý

Ak je výherca neplnoletý, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka alebo splnomocneného zástupcu.

10. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.

Okamžité výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané iba priamo v predajniach COOP Jednota, kde zákazník získal výherný žreb a iba na základe odovzdaného platného a vypísaného výherného žrebu, označeného symbolom okamžitej výhry, ktorej názov je uvedený v stierateľnom políčku prideleného žrebu a v termíne do 31.12.2016.

Výhry zo záverečného žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu uvedenú na stierateľnom žrebe, ktorý je označený symbolom „postup do záverečného žrebovania“, alebo odovzdané osobne. Pri odovzdaní výhier zo záverečného žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v záverečnom žrebovaní.

11. Daň z výhry

Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

12. Osobné údaje

Účastník zapojením sa do tejto súťaže „Vianoce plné prekvapení“, ktorá sa uskutoční v predajniach označených ochrannou známkou COOP Jednota v období od 10.11. 2016 do 31.12. 2016, dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže - z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži, Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštového styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov, a to na dobu určitú do 31.12.2017 Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu uvedené na tomto žrebe na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona. Ak je súťažiaci neplnoletý, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených na súťažnom žrebe na účely tejto súťaže podľa vyššie uvedeného dáva jeho zákonný zástupca svojím podpisom na súťažnom žrebe s uvedením svojho mena a priezviska.

13. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v každej predajni COOP Jednota a zároveň sú uverejnené na www.coop.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Bratislave, dňa 10.11.2016

 

TV spotPlagát PDF


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...