Časopis Jednota EN

Nadácia

OZNAM: dňa 24.10.2016 Správna rada nadácie rozhodla o zmene názvu nadácie, a to na: 
Nadácia COOP Jednota
 

Účelom nadácie je:

a/ podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry a umenia, sociálna pomoc, ako aj pomoc chorým a zdravotne postihnutým osobám, spočívajúca najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie;

b/ podpora a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na vzdelávacie aktivity a na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelanie poskytuje;

c/ podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji, za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému, s cieľom zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov.


Orgánmi Nadácie COOP Jednota sú:

  • Správna rada (6 členov)
  • správca nadácie
  • dozorná rada (6 členov)


Nadácia COOP Jednota zameriava svoju pozornosť na nemocnice v sídle členov COOP Jednota Slovensko, špeciálne základné školy a zariadenia s ťažko chorými a zdravotne postihnutými deťmi, na detské domovy a na osoby postihnuté živelnými pohromami a starajúce sa o ťažko postihnuté deti. Nadácia COOP Jednota realizovala projekty "Jednota pre školákov" a "Nech sa nám netúlajú". Tieto boli Správnou radou nadácie Nadácia COOP Jednota ku dňu 24.10.2016 ukončené.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...