Časopis Jednota EN

Nadácia

Mountain View


Účelom nadácie je podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania v kultúrnej a umeleckej oblasti a sociálna pomoc, spočívajúca najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie. Účelom nadácie je aj podpora a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na vzdelávacie aktivity a na  zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelanie poskytuje.


Orgánmi Nadácie Jednota COOP sú:
 
  •   Správna rada (6 členov)
  •   správca nadácie
  •   dozorná rada (6 členov)


Nadácia Jednota COOP zameriava svoju pozornosť na nemocnice v sídle členov COOP Jednota Slovensko,  špeciálne  základné školy a zariadenia s ťažko chorými a zdravotne postihnutými deťmi, na detské domovy  a na osoby postihnuté živelnými pohromami . Nadácia Jednota COOP realizuje projekty "Jednota pre školákov" a "Nech sa nám netúlajú"


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...