Časopis Jednota EN

História

Spotrebné družstevníctvo má na území Slovenska bohatú tradíciu. V polovici 19. storočia silnel ekonomický útlak slovenského obyvateľstva a prehlbovali sa maďarizačné snahy vládnucich kruhov vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Organizátori a propagátori družstevného hnutia z radov slovenskej inteligencie mali pri zakladaní družstiev na mysli oslobodenie roľníkov spod vplyvu úžerníkov ale i upevnenie národného vedomia. Prvým úverovým družstvom nielen na Slovensku ale v celej Európe bol „Gazdovský spolok“ v Sobotišti, ktorý založil priekopník družstevníctva Samuel Jurkovič v roku 1845. Dôležitým momentom v dejinách spotrebného druž-stevníctva na Slovensku bolo založenie prvého skutočného spotrebného družstva v roku 1869, ktorým bol potravný spolok v Revúcej založený Samuelom Ormisom. K hlavnej etape zakladania spotrebných družstiev dochádza v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 19. storočia.      Prvým potravným družstvom na území našich okresov bolo potravné družstvo v Trhovišti založené ešte pred prvou svetovou vojnou. Na členské podiely sa tu ľudia skladali po 20,- korún. Potravné družstvo začínalo so svojou činnosťou v budove na rohu križovatky, po čase sa družstvo tak zabezpečilo, že dokázalo postaviť vlastnú budovu. V roku 1920 bolo založené potravné družstvo v Pozdišovciach. Toto potravné družstvo existovalo 5 – 6 rokov, potom zaniklo a jeho činnosť bola obnovená až v roku 1946. V obci Moravany začali s družstevníctvom v roku 1936, kedy tu založili úverné družstvo a v roku 1941 tu založili potravné družstvo. Na stanovujúcej schôdzi podpísalo prihlášky 180 ľudí, ktorí si zakúpili podiely po 50 korún. V predmníchovskej republike vznikli potravné družstvá aj v Starom, Bánovciach nad Ondavou, Žbinciach, Malých Zálužiciach, Pustom Čemernom, Nacinej Vsi a v ďalších obciach. V rokoch 1945 – 1947 nebolo skoro žiadnej obce, ktorá by nemala potravné družstvo. Dňa 16. októbra 1949 bolo v Michalovciach založené Okresné spotrebné družstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným.      V roku 1953 sa konal ustanovujúci zjazd spotrebného družstevníctva. Bola na ňom odsúhlasená reorganizácia OSD, ktorou sa vytvorili okresné zväzy spotrebných družstiev – OZSD. Reorganizácia priniesla rozčlenenie OZSD v Michalovciach na päť menších družstevných celkov – dedinské spotrebné družstvá, ktoré sa sústredili v obciach Veľké Zálužice, Trhovište, Naciná Ves, Malčice a Budkovce.       Dňa 23.3.1954 bola zapísaná v Obchodnom registri Jednota – ľudové spotrebné družstvo Michalovce.      V roku 1960 dochádza aj na Zemplíne k územnej reorganizácii. Jednota, SD v Michalovciach sa zlúčila s podobnými zariadeniami v Sobranciach a vo Vranove nad Topľou. Pribudla jej aj časť spotrebného družstevníctva z vtedajšieho okresu Veľké Kapušany a Sečovce. Družstvo sa tým posilnilo a zvýšil sa výrazne aj maloobchodný obrat. Dňom 1. apríla 1969 zaznamenalo družstevníctvo v okrese Michalovce ešte jednu zmenu. Odovzdalo novovytvorenej Jednote, SD Vo Vranove nad Topľou tú časť, ktorú v roku 1960 prebralo. To, čo touto delimitáciou Jednota, spotrebné družstvo v Michalovciach stratila, nahradila si prenikaním do miest. V Michalovciach postavila hotel Jalta, ďalej zriadila priestrannú predajňu na Borošovej ulici a otvorila na svoju dobu moderný obchodný dom DODO. V Strážskom prebrala nákupné stredisko od ob-chodných domov, ďalej predajne štátneho obchodu a reštauráciu od závodného klubu n.p. Chemko.      V rokoch 1960–1973 Jednota–SD Michalovce zrealizovala 71 novostávb a 10 rekonštrukcií a to predajní a závodov verejného stravovania, nákupných stredísk, ale aj reštaurácií, predajne stavebnín, obchodného domu, bufetov a podobne. Ku koncu roku 1973 mala Jednota – SD Michalovce 337 obchodných jednotiek Okrem poskytovania služieb na úseku obchodu a verejného stravovania bola zabezpečovaná aj cukrárenská výroba, investičná výstavba svojpomocou i dodávateľským spôsobom, realizoval sa nákup poľnohospodárskych výrobkov, lesných plodov i výrobkov domácej výroby, realizovala sa vlastná veľkoobchodná činnosť s potravinárskym tovarom a základnými druhmi priemyselného tovaru.      Predajne Jednoty boli zásobované z Michaloviec a z Veľkých Kapušian. V roku 1954 sa začalo výstavbou veľkoobchodného skladu v Sobranciach. Veľkoobchodný sklad v Sobranciach dosiahol v roku 1956 obrat 40 mil. korún a z roka na rok sa tento obrat zvyšoval. V dôsledku reorganizácie prešiel veľkoobchodný sklad v Sobranciach pod správu ZDROJ-a, avšak v roku 1970 veľkoobchodnú činnosť a sklady odkúpila Jednota, SD Michalovce späť pre zásobovanie vlastných predajní. V rokoch 1966 – 1973 sa veľkoobchodný obrat postupne zvyšoval z 55 822 tis. Kčs na 134 700 tis. Sk.      Maloobchodný obrat v roku 1970 predstavoval 358 011 tis. Sk, v roku 1973 459 657 tis. Sk, v roku 1978575 301 tis. Sk Postupný nárast maloobchodného a veľkoobchodného obratu úspešne pokračoval aj osemdesiatych rokoch. Rozvíjala sa aj členská základňa. V roku 1961 mala Jednota 19 230 členov, v roku 1965 20 516 členov, v roku 1973 17 579 členov organizovaných v 120 členských základniach, v roku 1989 23 004 členov. Jednota – SD Michalovce plnila počas týchto desaťročí aj kultúrno-spoločenskú funkciu v jednotlivých obciach organizovaním rôznych akcií, osláv, kurzov varenia, šitia, pečenia, správneho stolovania, usporadúvaním besied, organizovaním brigád pri poľnohospodárskych prácach. Veľký kus práce vykonali funkcionári a členovia družstva pri údržbe majetku, investičnej výstavbe i akciách „Z“. Ako jeden z najväčších subjektov v regióne poskytovala Jednota – SD zamestnanie tisíckam občanov. V roku 1961 bolo v spotrebnom družstevníctve zamestnaných 762 pracovníkov, v roku 1973 - 1182 pracovníkov a v roku 1990 - 1456 pracovníkov.      Dôležitým medzníkom vo vývoji našej Jednoty boli spoločenské a politické zmeny na sklonku osemdesiatych a začiatku deväťdesiatych rokov. Na základe zákona č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách bol vypracovaný a schválený tzv. Transformačný projekt. Ku dňu transformácie v roku 1992 bol počet členov družstva 5 806. Po transformácii nastalo obdobie vážnych zmien. Museli sme sa vyrovnávať s nepriaznivými okolnosťami, tvrdými podmienkami a znevýhodnením oproti rozvíjajúcemu sa súkromnému sektoru, s pozostatkami finančného zaťaženia zo strany bankových ústavov a poslednom období so silnejúcou konkurenciou zahraničných reťazcov. Napriek týmto ťažkostiam je COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo v súčasnosti prosperujúcou spoločnosťou zodpovedajúcou nárokom moderného obchodu

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...