Časopis Jednota EN

Príhovor

Vážené dámy, vážení páni!

Rok 2015 je už dávno minulosťou a my sme sa chceli k nemu vracať len ako k historickej udalosti či k štatistickým údajom. Žiaľ, nezodpovedané otázky a nevyriešené problémy, ktoré nám minulý rok zanechal nielen u nás v našej republike, ale aj v Európe či vo svete, nám ho budú pripomínať skôr v nega- tívnom svetle. Všetky významné udalosti boli zatienené rozrastajúcim sa celosvetovým terorizmom a permanentnou imigrantskou krízou Európy. Tieto dva fenomény dopadli aj na nás, keďže sme súčasťou Európy a je len otázkou času, kedy prerastú do konkrétnej podoby. Aj keď svet už nikdy nebude taký ako predtým, my ho chceme vnímať v jeho rozmanitosti, kráse a v neustálom napredovaní. Čas nezastavíme, pôjde trvalo dopredu a my chceme byť jeho aktívnou súčasťou.
 
Družstevníctvo si v minulom roku pripomínalo významnú, doslova historickú udalosť, ktorou bolo 170. výročie vzniku prvého družstva na území terajšieho Slovenska. Družstevníctvo u nás vzniklo v lone rakúsko-uhorskej monarchie, prežilo niekoľko ekonomicko-politických formácií, dve svetové vojny, vstúpilo do obdobia slobodného trhu a stále je tu. Tvorí významnú súčasť hospodárskych a podnikateľských aktivít Slovenska. V procese hospodárskych zmien majú družstvá ešte dôležitejšie úlohy ako v minulosti, nakoľko sa musia rýchlejšie prispôsobovať neustálym zmenám nielen na miestnom trhu, ale aj na národnom či na medzinárodnom trhu. Popritom naďalej plnia všetky funkcie ako doteraz, čiže sociálnu, zamestnaneckú, stabilizačnú, prípadne aj vzdelávaciu, čím pomáhajú zabezpečovať udržateľnú hospodársku a sociálnu klímu v danom regióne.
 
Družstevná únia združuje najvýznamnejšie družstevné podnikateľské subjekty, ktoré sú nezávislé a pracujú samostatne v rámci svojich štruktúr. Celkom môžeme hovoriť o 329 družstevných fi rmách, ktoré zamestnávajú takmer 24-tisíc osôb s počtom členov vyšším ako 400-tisíc osôb. Sme súčasťou veľkej európskej družstevnej rodiny, ktorej členstvo predstavuje 123 miliónov individuálnych členov.
 
Skupina COOP Jednota má za sebou vcelku úspešný rok. Väčšina družstiev posilnila svoje ekonomické pozície. Vzhľadom k defl ácii, rast výkonov u každého družstva nad úrovňou predchádzajúceho roka hodnotíme pozitívne. Rástli investície do hmotného aj nehmotného majetku, čo pozitívne ovplyvní rozvoj v ďalších obdobiach. Dochádza k výraznejšej diferenciácii výkonov COOP Jednôt podľa regiónov. Pre nízko výkonové družstvá je to výzva do budúcich období ešte viac sa sústrediť na zjednocovanie síl, prostriedkov a aktivít.
 
Rok 2016 je už v plnom prúde. Môžeme ho nazvať aj rokom volieb a nových výziev. Parlamentné voľby máme za sebou, nová vláda už bola vymenovaná. Nám ostáva len dúfať, že všetci, ktorí získali náš mandát, s ním aj správne naložia. Dúfajme, že sa zlepší podnikateľské prostredie, ľudia budú mať prácu, budú spokojnejší a šťastnejší.
 
Voľby sa v roku 2016 uskutočnia aj vo väčšine COOP Jednôt a v COOP Jednote Slovensko. Je to čas nielen zhodnotiť predchádzajúce päťročné obdobie, ale hlavne pripraviť a správne nastaviť stratégiu celej skupiny na ďalšie obdobie. Hlavnou úlohou je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, jeho posilnenie a využívanie sofi stikovaných metód, moderných prostriedkov a nástrojov, aby družstevný maloobchod skutočne reprezentoval obchod a potreby zákazníkov 21. storočia.
 
Spolok gazdovský, ktorý v roku 1845 založil Samuel Jurkovič, ukázal cestu, že spoločným úsilím, združovaním síl a prostriedkov sa dá zabezpečiť úspešný rozvoj v každej oblasti. Je to jasný odkaz nielen pre súčasnosť, ale aj budúcnosť. Náš slogan „V Jednote je sila“ je práve týmto posolstvom.


 
Ing. Gabriel Csollár    
predseda predstavenstva    

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...