Časopis Jednota EN

Odmena za vernosť

Od 31. marca začíname vyplácať zľavy za druhý  polrok 2015.


O aktuálnom vyplácaní zliav sa zhovárame s Katarínou Matlonovou, manažérkou pre vernostné programy COOP Jednota.

Za aké obdobie sa zľava vypláca?

V termíne od 31. 3. 2016 si môžu uplatniť zľavu všetci zákazníci, ktorí v období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 zaevidovali svoje nákupy na nákupnú kartu COOP Jednota KLASIK (ďalej aj COOP karta) v predajniach COOP Jednoty na Slovensku. Zľava je vypočítaná z nákupov evidovaných na nákupnej karte vo všetkých predajniach COOP Jednota na Slovensku. Zákazník si vyčíslenú zľavu v eurách môže uplatniť len v predajniach, ktoré prevádzkuje COOP Jednota, v ktorej má nákupnú kartu registrovanú.

Čo v prípade, ak si zákazník neuplatnil zľavu za 1. po lrok 2015? Zľava mu prepadla?

Nie. Zákazníkom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu zľavu za 1. polrok 2015 (nákupy evidované na kartu od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) nevyčerpali v stanovenom termíne, neprepadla, ale sa pripočítala k zľave za 2. polrok 2015; súčet zliav si držiteľ COOP karty môže uplatniť taktiež v termíne od 31. 3. 2016.

Do akého termínu si môžu zákazníci odmenu uplatniť?

Zľavu si držitelia COOP karty môžu uplatniť do 30. júna 2016. Upozorňujeme zákazníkov, že ak si zľavu do 30. 6. 2016 neuplatnia, ich nárok zaniká. Týmto dňom zaniká nárok na uplatnenie zľavy za 1. aj 2. polrok 2015 bez nároku na akúkoľvek náhradu.

Ako a kde si možno zľavu uplatniť?

O tom, že zákazník si chce zľavu uplatniť, musí vopred pokladníčku informovať. Zľava je vložená (dobitá) na nákupnú kartu a môže si ju uplatniť iba držiteľ COOP karty (osoba uvedená na nákupnej karte) prostredníctvom POS terminálov alebo cez pokladničné systémy odpočtom zľavy z nákupu. Zľavu si môže zákazník uplatniť iba s plastovou nákupnou kartou. S dočasnou (papierovou) nákupnou kartou si nemožno zľavu uplatniť. Ak bude mať pokladníčka pochybnosti o identite držiteľa karty, je oprávnená od neho vyžiadať doklad preukazujúci jeho totožnosť. Vyčíslenú zľavu nemôže držiteľ karty použiť na úhradu služieb (dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov, platenie účtov prostredníctvom COOP kasy, úhradu tabakových výrobkov a obalov).

Ako post upov ať pri kr ádeži alebo strate plastovej karty?

Môže sa stať, že pred vyplácaním alebo počas vyplácania zliav ukradnú zákazníkovi COOP kartu alebo ju stratí. V takých prípadoch sú zákazníci povinní túto skutočnosť ihneď oznámiť materskej COOP Jednote (COOP Jednote, v ktorej je karta registrovaná). Následne kompetentný zamestnanec príslušnej COOP Jednoty zabezpečí zablokovanie COOP karty. Tým sa zabráni zneužitiu karty inou osobou. V prípade, že si túto povinnosť držiteľ karty nesplní, za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia karty inou osobou ako držiteľom karty zodpovedá výlučne držiteľ nákupnej karty. Kontaktné údaje na jednotlivé COOP Jednoty, na ktoré je držiteľ karty povinný nahlásiť stratu alebo krádež COOP karty, nájdete na internetovej stránke COOP Jednoty Slovensko pod linkom: http://www.coop.sk/sk/zakaznik/vernostny-program-coop-jednota/kontakty/regionalne-coop-jednoty.

Keďže zľava sa môže uplatniť len prostredníctvom plastovej karty, je potrebné, aby zákazník okrem nahlásenia straty alebo krádeže karty vyplnil tlačivo – žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty. Formuláre sú k dispozícii v každej predajni COOP Jednota a tlačivo možno vytlačiť aj z webovej stránky www.coop.sk – v sekcii vernostný program. Vyplnené a podpísané tlačivo zákazník odovzdá v predajni, kde najčastejšie nakupuje.

Ponúka COOP karta aj iné výhody?

Aj tento rok môžu držitelia nákupnej karty využiť priame zľavy u zmluvných partnerov, ktorými sú: CK TATRATOUR Slovakia a TIP travel, CK BUBO, FIRO tour, Aquacity Poprad, Kúpele Piešťany a Smrdáky, Nábytok Tempo Kondela.

Čo by ste chceli na záver odkázať verným zákazníkom?

Predovšetkým to, že im patrí naša veľká vďaka! V poslednom období zákazník čoraz častejšie uprednostňuje slovenské výrobky. Podľa informácie ministerstva pôdohospodárstva z februára tohto roku mali domáce potraviny v 2. Polroku 2015 pri predaji v obchodoch 62,5 % podiel, pričom najvyšší podiel slovenských potravín sa v hodnotenom období predával práve v predajniach obchodného reťazca COOP Jednota – priemer za COOP Jednotu je 68,2 %. Aj tieto čísla svedčia o tom, že COOP Jednota podporuje predaj slovenských potravín a všetky aktivity smeruje k čo najväčšej spokojnosti svojich zákazníkov. Ďakujeme našim zákazníkom, že nákupom v predajniach COOP Jednota podporujú slovenskú ekonomiku.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...