Časopis Jednota EN

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky vernostného produktu
Nákupná karta COOP Jednota KLASIK
  

I. Všeobecné ustanovenie

1.  Vernostný produkt Nákupná karta COOP Jednota KLASIK (ďalej v texte len “nákupná karta”) je súčasťou vernostného programu maloobchodného franšízového reťazca COOP Jednota a je určený zákazníkom nakupujúcim v maloobchodných predajniach COOP Jednôt, spotrebných družstiev na Slovensku (ďalej len “predajne COOP Jednota” alebo len „predajne“).

2.   Vlastníkom a správcom nákupných kariet zostáva po celú dobu ich používania franšízor, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 697 547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Odd.: Dr., vložka číslo 218/B (ďalej len “CJS”) a ich prevádzkovateľom sú príslušné COOP Jednoty, spotrebné družstvá na Slovensku (ďalej len „príslušná COOP Jednota“), ktoré sú ako samostatné právnické osoby franšízanti reťazca a prevádzkovatelia predajní.

II. Vymedzenie základných pojmov

3.  
Držiteľom nákupnej karty sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Nákupnú kartu nemôže získať právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

4.   Nákupná karta sa vydáva v dvoch podobách, ako dočasná (papierová) a plastová.
 

a) Dočasná nákupná karta COOP Jednota Klasik je papierová karta s EAN kódom na zadnej strane karty (ďalej v texte len “dočasná papierová nákupná karta” alebo aj „papierová karta“), ktorú zákazník získa na požiadanie priamo v predajni COOP Jednota. Táto nákupná karta umožňuje zákazníkovi evidovať nákupy v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota na Slovensku, neoprávňuje však zákazníka na uplatňovanie si zliav.


b) Plastová nákupná karta COOP Jednota Klasik (ďalej v texte len “plastová nákupná karta” alebo aj „plastová karta“), je nebanková personalizovaná karta, na ktorej je uvedené meno, priezvisko, titul a zo zadnej strany EAN kód a jeho číselné vyobrazenie. Plastová karta umožňuje zákazníkom evidovať svoje nákupy v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota a po ukončení účtovného obdobia oprávňuje zákazníka - držiteľa plastovej nákupnej karty, uplatniť si zľavu.
 

5.  Digitálna nákupná karta COOP Jednota Klasik (ďalej len „digitálna karta“) je digitálna – elektronická verzia nákupnej karty stiahnutá do mobilného telefónu zákazníka prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota. Podmienkou pre vytvorenie digitálnej karty je registrácia osoby, ktorá kartu digitalizuje. Digitalizovať nákupnú kartu môže samotný držiteľ nákupnej karty a jeho rodinní príslušníci. Digitalizáciu nákupnej karty s neplatným čiarovým kódom aplikácia zamietne.

6.   Zákazníkovi, ktorý si vytvoril digitálnu kartu prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP  Jednota sa v sekcii Moja karta vyobrazí informatívny stav nákupov evidovaných na nákupnú kartu za príslušné obdobie. V čase vyplácania zliav sa jeho používateľovi vyobrazí okrem informatívneho stavu jeho nákupov za príslušné obdobie aj výška zľavy, termín v akom období si zľavu môže uplatniť a v ktorých predajniach.

7.   EAN kód je číselné vyobrazenie 13-miestneho čiarového kódu, ktorý je uvedený na zadnej strane nákupnej karty.

III. Ako získať nákupnú kartu

8.   
V každej predajni COOP Jednota je k dispozícii tlačivo, ktoré pozostáva z dvoch oddeliteľných častí. V hornej časti sa nachádzajú základné informácie o nákupnej karte spolu s perforovanou dočasnou papierovou nákupnou kartou. Spodná časť tlačiva je samotná “Žiadosť o vydanie Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK“ (ďalej v texte len „žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty“). Hornú časť tlačiva si ponechá zákazník, dočasnú papierovú nákupnú kartu môže začať používať až po odovzdaní úplne a správne vyplneného tlačiva – žiadosti o vydanie plastovej nákupnej karty (spodná časť tlačiva), zamestnancovi predajne. Registrácia dočasnej papierovej nákupnej karty prebehne v tej COOP Jednote, ktorá prevádzkuje predajňu, kde zákazník tlačivo získal.

9.    Ak by zákazník neodovzdal zamestnancovi predajne riadne vyplnenú žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty, ale dočasnú papierovú nákupnú kartu začne používať, v takom prípade budú jeho nákupy na dočasnej karte evidované, ale zákazník nebude mať nárok na vyplatenie zľavy za nákupy.
 
10.    Na vydanie plastovej nákupnej karty je nevyhnutné, aby bola žiadosť o jej vydanie vyplnená čitateľne, úplne a pravdivo a súčasne podpísaná a odovzdaná zamestnancovi v príslušnej predajni. Ak zákazník odovzdá neúplne vyplnenú žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty,  a nebudú tým splnené podmienky potrebné pre jej vydanie a registráciu nákupnej karty, príslušná COOP Jednota si vyhradzuje právo takúto žiadosť nezaregistrovať a plastovú nákupnú kartu nevydať. COOP Jednota nemá v takomto prípade povinnosť dotknutého zákazníka o tom individuálne informovať. 

11.    Po obdržaní plastovej nákupnej karty si môže držiteľ karty vytvoriť  digitálnu verziu nákupnej karty prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota a svoje nákupy môže evidovať na papierovú, plastovú a digitálnu kartu, pretože majú rovnaký EAN kód. Pre účely evidencie nákupu musí  zákazník  nákupnu kartu predložiť vždy pred zaplatením nákupu. Ak držiteľ nákupnú kartu nepredloží pred zaplatením nákupu alebo ak nastane technická porucha v systéme, nákup nebude na konto zákazníka – držiteľa nákupnej karty, dodatočne pripísaný.

12.   Akékoľvek zmeny v osobných údajoch, uvedených v žiadosti o vydanie plastovej nákupnej karty, je každý držiteľ nákupnej karty povinný oznámiť príslušnej COOP Jednote, v ktorej je nákupná karta registrovaná. Zákazník môže takúto zmenu nahlásiť aj zamestnancovi CJS, ktorý má agendu nákupných kariet pridelenú.

13.   Vydanie dočasnej papierovej alebo plastovej nákupnej karty, ako aj duplikátu nákupnej karty, je bez poplatku.

IV. Získanie duplikátu nákupnej karty

14.  
V prípade poškodenia nákupnej karty, pri strate a odcudzení nákupnej karty alebo zmeny priezviska, má držiteľ nákupnej karty právo požiadať o vydanie duplikátu nákupnej karty. V každej predajni je k dispozícii tlačivo „Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK”. Tlačivo si zákazník môže vytlačiť aj z webovej stránky CJS: www.coop.sk. Riadne a úplne vyplnenú žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty zákazník  odovzdá zamestnancovi v príslušnej predajni. Na novú plastovú nákupnú kartu (duplikát karty) sa prevedú všetky nákupy zákazníka evidované na pôvodnej nákupnej karte.

15.   V prípade zmeny adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, je držiteľ nákupnej karty povinný túto zmenu oznámiť (písomne, e-mailom alebo telefonicky) zamestnancovi príslušnej COOP Jednoty, kde má nákupnú kartu registrovanú alebo zamestnancovi CJS, ktorý má agendu nákupných kariet pridelenú. Zamestnanec COOP Jednoty alebo CJS vykoná v registrácii držiteľov nákupných kariet zmenu nahlásenú zákazníkom. V tomto prípade nie je potrebné vyplniť žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty.

V. Evidencia nákupov

16.   
Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby si zákazník nechal zaevidovať svoje nákupy na nákupnú kartu, ktorej je držiteľom. Všetky nákupy sa kumulujú na EAN kód nákupnej karty.

17.   CJS si vyhradzuje právo určiť, ktoré tovarové položky a služby nebudú zahrnuté do objemu nákupu evidovaného na nákupnú kartu pre účely vyčíslenia zľavy.

18.   Na nákupnú kartu je možné zaevidovať nákup, ktorý zákazník uhradil finančnou hotovosťou, platobnou kartou alebo nákupnou poukážkou COOP Jednota. Tovar zaplatený stravnými lístkami alebo stravovacou kartou nemôže byť evidovaný na nákupnú kartu, čím sa nezapočítava do objemu nákupu pre vyčíslenie zľavy. Rovnako sa pre vyčíslenie zľavy nezapočítava ani úhrada účtov zrealizovaná zákazníkom v predajni prostredníctvom coopkasy, platba tabakových výrobkov, úhrada za zálohovú platbu za vratné obaly (flaše, prepravky), úhrada služieb (dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov) alebo úhrada iných služieb poskytovaných predajňou COOP Jednota.

VI. Podmienky na poskytnutie zľavy

19.  
Podmienkou na poskytnutie zľavy je riadna registrácia dočasnej papierovej nákupnej karty v príslušnej COOP Jednote.

20.   Zľava z nákupu sa vypočíta z objemu nákupov zaevidovaných na nákupnú kartu za príslušné účtovné obdobie. Garantovaná výška zľavy je 1 % z hodnoty objemu nákupu zaevidovaných vo všetkých predajniach COOP Jednota na Slovensku.

21.   Zľava vyčíslená v eurách je “vložená” (nabitá) na EAN kód karty. Hodnota zľavy sa nevypláca v hotovosti. Zľavu si držiteľ nákupnej karty môže uplatniť formou odpočtu výčíslenej zľavy z nákupu zrealizovaného po pripísaní zľavy na EAN kód nákupnej karty, v termínoch stanovených CJS, a to len v tých predajniach, ktoré prevádzkuje COOP Jednota, kde je nákupná karta registrovaná.

22.   Zľavu si môže uplatniť len držiteľ nákupnej karty, t. j. osoba uvedená na nákupnej karte a len na základe predloženia plastovej nákupnej karty. Zľava sa nemôže uplatniť predložením  papierovej nákupnej karty,  fotokópie karty ani prostredníctvom digitálnej karty. V prípade pochybností o identite držiteľa nákupnej karty, je zamestnankyňa predajne COOP Jednota oprávnená vyžiadať od zákazníka hodnoverný doklad preukazujúci jeho totožnosť.

23.   Od roku 2015 sa zľava vypláca 2 x ročne:

a) zľava za 1. polrok, t.j. za nákupy evidované na nákupnú kartu v termíne od 1.1. do 30.6., sa vypláca ku koncu príslušného kalendárneho roka (vianočné obdobie). Zľavu si držiteľ nákupnej karty za 1. polrok môže uplatniť v stanovenom termíne. V prípade, ak si držiteľ nákupnej karty zľavu za 1. polrok neuplatní v stanovenom termíne, vyčíslená zľava mu nezaniká, ale prechádza do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia.

b) zľava za 2. polrok, t.j. za nákupy evidované na nákupnú kartu v termíne od 1.7. do 31.12., sa vypláca v nasledujúcom kalendárnom roku (veľkonočné obdobie). Zľavu si držiteľ nákupnej karty za 2. polrok môže opäť uplatniť len v stanovenom termíne. V prípade, ak si držiteľ nákupnej karty zľavu za 1. polrok neuplatnil, vyčíslená zľava sa mu pripočíta k zľave za 2. polrok a súčet oboch zliav (zľava za 1. a 2. polrok) si môže držiteľ nákupnej karty uplatniť v stanovenom termíne pre uplatnenie zľavy za 2. polrok. Ak si držiteľ nákupnej karty zľavu neuplatní ani v termíne za 2. polrok, v takom prípade jeho nárok na uplatnenie zľavy zaniká a nemá nárok na dodatočné vyplatenie zľavy.

24.   Termín začiatku a ukončenia vyplácania zliav sa zverejní (min. 2 týždne) pred samotným termínom začiatku vyplácania zliav prostredníctvom plagátov umiestnených v predajniach COOP Jednota, na webovej stránke CJS, v inzertných novinách COOP Jednota, príp. v iných komunikačných prostriedkoch.

25.   Ak v čase vyplácania zliav zákazník stratí plastovú nákupnú kartu alebo mu je nákupná karta odcudzená, je povinný túto skutočnosť ihneď nahlásiť na centrálu príslušnej COOP Jednoty, kde má nákupnú kartu registrovanú (nestačí nahlásiť iba zamestnancovi predajne). Zoznam COOP Jednôt s kontaktnými osobami je uvedený na webovej stránke CJS: www.coop.sk. Túto informáciu môže zákazník získať aj na CJS: telefónne číslo 02/58 233 233 alebo elektronicky: podnety@coop.sk .

26.   Ak si držiteľ nákupnej karty túto povinnosť nesplní, príslušná COOP Jednota nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia karty inou osobou, ako jej držiteľom. Za takéto škody zodpovedá výlučne držiteľ nákupnej karty.

27.  Zľavu si držiteľ nákupnej karty nemôže uplatniť na úhradu služieb (dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov alebo akýchkoľvek služieb poskytovaných predajňou), na zaplatenie účtov prostredníctvom coopkasy, na úhradu tabakových výrobkov. CJS si vyhradzuje právo určiť ďalšie tovarové položky a služby, na ktoré nebude možné si zľavu uplatniť. 

VII. Ochrana osobných údajov

28.  
Súčasťou žiadosti o vydanie plastovej nákupnej karty je prehlásenie žiadateľa, že dáva súhlas subjetkom uvedeným v žiadosti, na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom vedenia evidencie držiteľov nákupnej karty, na priamy marketing, na personalizáciu plastovej nákupnej karty a písomností súvisiacich s odosielaním vyrobenej plastovej nákupnej karty a na jej distribúciu vlastnoručným podpisom.

29.   Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú a platí po celý čas platnosti nákupnej karty. Držiteľ nákupnej karty má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia (poštou, elektronicky) zaslaného na adresu sídla CJS.

30.   Osobné údaje sa spracúvajú podľa platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov, najmä zákona č. 122/2013 Z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje držiteľov nákupných kariet sa môžu spracúvať len s písomným súhlasom držiteľa nákupnej karty v postavení dotknutej osoby, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

31.  
Originály žiadostí o plastovú nákupnú kartu, žiadostí o duplikát nákupnej karty, písomné záznamy o nahlásených zmenách v osobných údajoch držiteľa nákupnej karty, majú pre CJS a príslušné COOP Jednoty dokumentárnu hodnotu a uchovavajú sa po celý čas existencie vernostného produktu Nákupná karta COOP Jednota. Po uplynutí zákonnej lehoty od ich uloženia do registratúrneho strediska sa vykoná likvidácia týchto registratúrnych záznamov ich vyradením a zničením, postupom v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. Z. v platnom znení, ako aj v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom CJS.

VIII. Ďalšie výhody (benefity) nákupnej karty COOP Jednota

32.  
Držiteľ nákupnej karty si môže prostredníctvom nákupnej karty uplatniť aj ďalšie výhody podľa aktuálneho rozhodnutia CJS, ktorými môžu byť okamžité zľavy na vybrané tovarové položky v predajniach COOP Jednota alebo priame zľavy u iných zmluvných partnerov CJS, dohodnutých na tento účel . Všetky aktuálne zľavy a zoznam zmluvných partnerov CJS sú zverejnené na stránke www.coop.sk .

IX. Záverečné ustanovenia

33.  
COOP Jednota Slovensko je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť Všeobecné podmienky vernostného produktu Nákupna karta COOP Jednota KLASIK. Nové všeobecné podmienky sú v takom prípade účinné dňom ich zverejnenia na stránke www.coop.sk. CJS nie je povinná oznamovať túto zmenu držiteľom nákupnej karty priamo, doručením písomnej informácie. CJS si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť tento vernostný produkt COOP Jednota.

34.   Informácie o nákupnej karte môže zákazník získať na telefónnom čísle CJS: 02/58 233 233 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. Telefonické hovory sú spoplatnené podľa tarify jednotlivých mobilných operátorov, alebo elektronicky na: podnety@coop.sk.

35.   Tieto všeobecné podmienky pre držiteľov nákupnej karty sú platné a účinné od 1.1.2017.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...