Časopis Jednota EN

Žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty

Žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty COOP Jednota Klasik

V prípade poškodenia nákupnej karty, pri strate a odcudzení nákupnej karty alebo zmeny priezviska, má držiteľ nákupnej karty právo požiadať o vydanie duplikátu nákupnej karty. V každej predajni je k dispozícii tlačivo „Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK”. Tlačivo si môžete vytlačiť aj tu. Riadne a úplne vyplnenú žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty odovzdajte zamestnancovi v príslušnej predajni. Na novú plastovú nákupnú kartu (duplikát karty) sa prevedú všetky nákupy evidované na pôvodnej nákupnej karte.

V prípade zmeny adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, je držiteľ nákupnej karty povinný túto zmenu oznámiť (písomne, e-mailom alebo telefonicky) zamestnancovi príslušnej COOP Jednoty, kde má nákupnú kartu registrovanú alebo zamestnancovi CJS, ktorý má agendu nákupných kariet pridelenú. Zamestnanec COOP Jednoty alebo CJS vykoná v registrácii držiteľov nákupných kariet zmenu nahlásenú zákazníkom. Poznámka: V tomto prípade nie je potrebné vyplniť žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty.


Tu si môžete stiahnuť Žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty COOP Jednota Klasik


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...