Otázky a odpovede

A) Vyplnením online žiadosti na webovej stránke

žiadosť o novú kartu

Proces: Zákazník si po vyplnení osobných údajov v žiadosti, doplní do vyhladávača obec/mesto a vyobrazia sa mu všetky predajne v danej obci alebo meste. Následne zákazník vyberie jednu z vyobrazených predajní. Vybraná predajňa sa z modrého podfarebenia zmení na červené „vybrané“ a zároveň sa vyobrazí informácia, ktorá COOP Jednota prevádzkuje „vybranú“ predajňu.

Pod predmetnou informáciou sú 3 súhlasy, s ktorými musí súhlasiť „zaškrtnúť“ prvé 2, tretí súhlas je nepovinný. Po vyplnení všetkých povinných polí a zaslaní žiadosti, zákazník obdrží informáciu o úspešnom odoslaní žiadosti. Žiadateľ o novú kartu obdrží na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v žiadosti, informáciu o prijatí jeho žiadosti do cca 5 minút.

Po zaslaní informácie o prijatí žiadosti o novú kartu sa zákazníkovi zasielala ďalší e-mail, a to o spracovaní žiadosti o novú kartu, ktorého súčasťou je dočasná online nákupná karta.


B) Vypísaním žiadosti v papierovej forme

V každej predajni COOP Jednota je k dispozícii tlačivo, ktoré pozostáva z dvoch oddeliteľných častí. V hornej časti sa nachádzajú základné informácie o nákupnej karte spolu s perforovanou dočasnou papierovou nákupnou kartou. Spodná časť tlačiva je samotná “Žiadosť o vydanie Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK“ (ďalej v texte len „žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty“). Hornú časť tlačiva si ponechá zákazník, dočasnú papierovú nákupnú kartu môže začať používať až po odovzdaní úplne a správne vyplneného tlačiva – žiadosti o vydanie plastovej nákupnej karty (spodná časť tlačiva), zamestnancovi predajne. Registrácia dočasnej papierovej nákupnej karty prebehne v tej COOP Jednote, ktorá prevádzkuje predajňu, kde zákazník tlačivo získal.

Ak by zákazník neodovzdal zamestnancovi predajne riadne vyplnenú žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty, ale dočasnú papierovú nákupnú kartu začne používať, v takom prípade budú jeho nákupy na dočasnej karte evidované, ale zákazník nebude mať nárok na vyplatenie zľavy za nákupy.

Na vydanie plastovej nákupnej karty je nevyhnutné, aby bola žiadosť o jej vydanie vyplnená čitateľne, úplne a pravdivo a súčasne podpísaná a odovzdaná zamestnancovi v príslušnej predajni. Ak zákazník odovzdaná neúplne vyplnenú žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty, a nebudú tým splnené podmienky potrebné pre jej vydanie a registráciu nákupnej karty, príslušná COOP Jednota si vyhradzuje právo takúto žiadosť nezaregistrovať a plastovú nákupnú kartu nevydať. COOP Jednota nemá v takomto prípade povinnosť dotknutého zákazníka o tom individuálne informovať.


Obdržanie nákupnej karty

Po obdržaní plastovej nákupnej karty si môže držiteľ karty vytvoriť digitálnu verziu nákupnej karty prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota a svoje nákupy môže evidovať na papierovú, plastovú a digitálnu kartu, pretože majú rovnaký EAN kód. Pre účely evidencie nákupu musí zákazník nákupnu kartu predložiť vždy pred jeho zaplatením. Ak držiteľ nákupnú kartu nepredloží pred zaplatením nákupu alebo ak nastane technická porucha v systéme, nákup nebude na konto zákazníka – držiteľa nákupnej karty, dodatočne pripísaný.

Akékoľvek zmeny v osobných údajoch, uvedených v žiadosti o vydanie plastovej nákupnej karty, je každý držiteľ nákupnej karty povinný oznámiť príslušnej COOP Jednote, v ktorej je nákupná karta registrovaná alebo online.

Žiadosť o duplikát/zmena osobných údajov

Vydanie dočasnej papierovej alebo plastovej nákupnej karty, ako aj duplikátu nákupnej karty, je bez poplatku.

Viac informácií je možné násjť vo všeobecných podmienkach.

Všeobecné podmienky nákupnej karty

V aplikácii COOP Jednota po stiahnutí plastovej nákupnej karty do mobilu.

Na webe coop.sk po zadaní EAN kódu Nákupnej karty:

Vaša nákupná karta

Telefonicky na COOP Jednote Slovensko, na bezplatné telefóne číslo 0800 555 567. 

Vážení zákazníci, držitelia nákupných kariet COOP Jednota, skontrolujte si platnosť svojej COOP karty.  Pre informáciu uvádzame, že nákupné karty začínajúce číslami: 99902, 99952, 99906, 99923,  99912, 99962 sú neplatné. Ak vlastníte kartu s niektorým z týchto začiatočných EAN-ov nákupnej karty, nepoužívajte ju a zriaďte si novú nákupnú kartu. O novú nákupnú kartu môžete požiadať online:

žiadosť o novú kartu

Alebo priamo v predajni, vyplnením tlačiva „Žiadosť o vydanie Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK“.

Platnosť nákupnej karty si môžete overiť na webovej stránke www.coop.sk v časti Nákupná karta/Moja karta, zadaním čísla pod čiarovým kódom zo zadnej strany nákupnej karty.

Nákupné karty začínajúce číslami 99902 alebo 99952 boli registrované v bývalej COOP Jednote Bratislava-mesto. Obchodné aktivity s touto COOP Jednotou boli ukončené ešte v roku 2011. O neplatnosti nákupných kariet sme v tom čase zákazníkov informovali prostredníctvom našej webovej stránky a iných komunikačných kanálov.

Nákupné karty začínajúce číslami 99906 a 99923 boli 1.7.2020 vyradené z vernostného programu. Nákupné karty, ktoré začínali číslami 99906 boli registrované v COOP Jednote Bratislava-vidiek a nákupné karty s počiatočnými číslami 99923 boli registrované v COOP Jednote Púchov. Obe COOP Jednoty svojich držiteľov nákupných kariet/členov, vopred informovali, aby už tieto nákupné karty nepoužívali a požiadali o novú nákupnú kartu v tej predajni, v ktorej najčastejšie nakupujú. Členom predmetných COOP Jednôt, vyradením nákupnej karty z vernostného systému COOP Jednota, členský vzťah nezaniká, naďalej zostávajú platnými členmi družstva.

Nákupné karty začínajúce číslami  99912 a 99962 boli registrované v COOP Jednote Trenčín,  ktorá  ukončila obchodnú činnosť v 2. polroku 2020. Predajne, ktoré prevádzkovala, postupne prevzali COOP Jednoty Čadca, Prievidza, Senica a Žilina.  Od 1.1.2021 sú nákupné karty začínajúce číslami  99912 a 99962 neplatné, t. j. sú vyradené z vernostného programu.


O duplikát nákupnej karty môže požiadať iba osoba, ktorá je uvedená na plastovej karte. V prípade, že o duplikát požiada iná osoba, žiadosť nebude akceptovaná a nákupná karta nebude vydaná. Duplikát sa nemôže vydať na už mŕtvu osobu – žiadosť o vydanie duplikátu bude zamietnutá.

Duplikát nákupnej karty môžete získať dvomi spôsobmi:

A) Vyplnením online žiadosti o vydanie duplikátu

Žiadosť o duplikát/zmenu osobných údajov

Online žiadosť platí pre žiadosť o duplikát aj zmenu osobných údajov.

Zákazník si po vyplnení osobných údajov v žiadosti zaškrtne/vyberie dôvod žiadosti zo 4 možností (strata/krádež; zmena priezviska – len tej istej osoby; poškodenie karty; zmena osobných údajov/aktualizácia). Zákazník si po vyplnení osobných údajov v žiadosti zaškrtne/vyberie dôvod žiadosti zo 4 možností (strata/krádež; zmena priezviska – len tej istej osoby; poškodenie karty; zmena osobných údajov/aktualizácia).

V prípade, ak zákazník vyberie dôvod žiadosti – stratu, krádež, zmenu priezviska, poškodenie karty, bude mu vyrobený duplikát karty. V tomto prípade číslo karty nie je povinný údaj. Pri aktualizácii osobných údajov sa nezasiela duplikát karty, len sa editujú údaje v systéme. V tomto prípade sú všetky polia povinné.

Po odoslaní žiadosti sa zákazníkovi vzápätí vyobrazí informácia o úspešnom odoslaní žiadosti. Do cca 5 minút bude zákazníkovi na e-mail zaslaná informácia o prijatí jeho žiadosti. Spracovanie online žiadosti o duplikát je maximálne do 5 pracovných dní, pri úplnosti všetkých údajov do 24 hodín. Po úspešnom spracovaní žiadosti obdrží zákazník e-mailom informáciu o úspešnom spracovaní jeho žiadosti.

alebo

B) Vyplnením papierovej žiadosti o vydanie duplikátu

V každej predajni COOP Jednota je k dispozícii tlačivo Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK (ďalej len „žiadosť o duplikát“). Žiadosť o duplikát vyplníte, podpíšete a odovzdáte personálu predajne.

• V prípade, že ste si zriadili novú nákupnú kartu online, zdigitalizovať ju môžete najbližší piatok v popopludňajších hodinách.
• V prípade, že ste o novú nákupnú kartu požiadali prostredníctvom papierovej žiadosti v niektorej z predajní COOP Jednota, kontaktujte nás telefonicky na bezplatnom čísle 0800 555 567 (v pracovné dni) alebo prostredníctvom e-mailu podnety@coop.sk.

Áno, ale je potrebné nahlásiť aktuálnu adresu. Aktualizáciou údajov sa však príslušnosť k regionálnej COOP Jednote nemení.
Nákupy na nákupnú kartu je možné evidovať vo všetkých predajniach COOP Jednota na Slovensku, ale zľavu si môže držiteľ nákupnej karty uplatniť len v predajniach regionálnej COOP Jednoty, kde je jeho nákupná karta registrovaná. Zoznam predajní patriacich pod regionálnu COOP Jednotu si môžete pozrieť na našej webovej stránke v sekcii „Moja nákupná karta“ po zadaní čísla karty a kliknutím na „Predajne COOP Jednota“.

Moja nákupná karta

Pre zmenu e-mailovej adresy je potrebné opätovne načítať nákupnú kartu alebo vpísať EAN kód karty ručne. Vtedy je možnosť vypísať osobné údaje nanovo. Novú e-mailovú adresu je potrebné potvrdiť kliknutím na webový link, ktorý užívateľ mobilnej aplikácie obdrží v e-mailovej schránke.