Otázky a odpovede

V každej predajni COOP Jednota je k dispozícii tlačivo, ktoré pozostáva z dvoch oddeliteľných častí. V hornej časti sa nachádzajú základné informácie o nákupnej karte spolu s perforovanou dočasnou papierovou nákupnou kartou. Spodná časť tlačiva je samotná “Žiadosť o vydanie Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK“ (ďalej v texte len „žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty“). Hornú časť tlačiva si ponechá zákazník, dočasnú papierovú nákupnú kartu môže začať používať až po odovzdaní úplne a správne vyplneného tlačiva – žiadosti o vydanie plastovej nákupnej karty (spodná časť tlačiva), zamestnancovi predajne. Registrácia dočasnej papierovej nákupnej karty prebehne v tej COOP Jednote, ktorá prevádzkuje predajňu, kde zákazník tlačivo získal.

Ak by zákazník neodovzdal zamestnancovi predajne riadne vyplnenú žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty, ale dočasnú papierovú nákupnú kartu začne používať, v takom prípade budú jeho nákupy na dočasnej karte evidované, ale zákazník nebude mať nárok na vyplatenie zľavy za nákupy.

Na vydanie plastovej nákupnej karty je nevyhnutné, aby bola žiadosť o jej vydanie vyplnená čitateľne, úplne a pravdivo a súčasne podpísaná a odovzdaná zamestnancovi v príslušnej predajni. Ak zákazník odovzdaná neúplne vyplnenú žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty, a nebudú tým splnené podmienky potrebné pre jej vydanie a registráciu nákupnej karty, príslušná COOP Jednota si vyhradzuje právo takúto žiadosť nezaregistrovať a plastovú nákupnú kartu nevydať. COOP Jednota nemá v takomto prípade povinnosť dotknutého zákazníka o tom individuálne informovať.

Po obdržaní plastovej nákupnej karty si môže držiteľ karty vytvoriť digitálnu verziu nákupnej karty prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota a svoje nákupy môže evidovať na papierovú, plastovú a digitálnu kartu, pretože majú rovnaký EAN kód. Pre účely evidencie nákupu musí zákazník nákupnu kartu predložiť vždy pred jej zaplatením. Ak držiteľ nákupnú kartu nepredloží pred zaplatením nákupu alebo ak nastane technická porucha v systéme, nákup nebude na konto zákazníka – držiteľa nákupnej karty, dodatočne pripísaný.

Akékoľvek zmeny v osobných údajoch, uvedených v žiadosti o vydanie plastovej nákupnej karty, je každý držiteľ nákupnej karty povinný oznámiť príslušnej COOP Jednote, v ktorej je nákupná karta registrovaná. Zákazník môže takúto zmenu nahlásiť aj zamestnancovi CJS, ktorý má agendu nákupných kariet pridelenú. 3.6 Vydanie dočasnej papierovej alebo plastovej nákupnej karty, ako aj duplikátu nákupnej karty, je bez poplatku.

Viac informácií je možné násjť vo všeobecných podmienkach.

Všeobecné podmienky nákupnej karty

V aplikácii COOP Jednota.

Na webe coop.sk po zadaní EAN kódu Nákupnej karty.

Telefonicky na COOP Jednote Slovensko, na bezplatné telefóne číslo 0800 555 567. 

Prejdite na 'Moja nákupná karta' a zadajte číslo vašej nákupnej karty.

Moja nákupná karta

Stačí si nainštalovať aplikáciu do svojho mobilného telefónu (Android a iOS) a môžete začať s digitalizáciou.

Nákupnú kartu môžete digitalizovať 2 spôsobmi – nasnímaním čísla karty pomocou fotoaparátu mobilného telefónu, alebo zadaním čísla karty pomocou klávesnice. Podmienkou pre vytvorenie digitálnej karty je zadanie mena, priezviska a e-mailovej adresy osoby, ktorá kartu digitalizuje (môže to byť aj rodinný príslušník). Po zadaní povinných údajov sa vám na displeji telefónu zobrazí informácia o zaslaní aktivačného mailu na vami uvedenú e-mailovú adresu. Po jej potvrdení dostanete e-mailovú správu o úspešnej aktivácii digitálnej karty. Následne sa vám informácia o úspešne overenom e-maile zobrazí v telefóne.

Ak sa zobrazí informácia, že načítaný čiarový kód je neplatný, aplikácia vám neumožní nákupnú kartu digitalizovať. V takomto prípade je potrebné, aby ste sa telefonicky (bezplatná linka 0800 555 567) obrátili na zamestnancov COOP Jednoty Slovensko, ktorí zistia dôvod neplatnosti nákupnej karty a poradia vám, ako postupovať ďalej.