EDI: Postup pri zavádzaní EDI

Postup, ktorý uvádzame nižšie je detailne popísaný v Rámcovej kúpnej zmluve (RKZ), podpis ktorej predchádzal spusteniu projektu. Uvádzame ho z dôvodu poskytnutia základných informácii o EDI projekte v systéme COOP a nenahrádza postup uvedený v RKZ. Projekt EDI v systéme COOP Jednota je osobitý hlavne z pohľadu toho, že jednotliví kupujúci (COOP Jednoty a Logistické centrá) sú samostatnými právnickými osobami a teda vystupujú v tomto projekte samostatne.

Každá COOP Jednota alebo Logistické centrum je samostatným EDI partnerom.
Znamená to teda, že existuje alebo bude existovať 36 projektových tímov, ktoré budú oslovovať jednotlivých dodávateľov na zahájenie EDI komunikácie.

1. Úprava informačného systému (IS) na strane kupujúcich
Skôr ako sa začnú pripájať jednotliví dodávatelia obchodného tovaru (predávajúci) si musí každý subjekt systému COOP upraviť svoj informačný systém na automatické prijímanie alebo odosielanie jednotlivých EDI správ.
Pritom každá EDI správa sa implementuje samostatne na základe projektového plánu.

2. Oslovenie dodávateľov tovaru
Po implementácii EDI správy (spravidla sa začína správou objednávka - ORDERS) obdržia jednotlivé skupiny dodávateľov dotazník „Registrácia pre EDI komunikáciu“. Vyplnením údajov uvedených v tomto dotazníku poskytne predávajúci príslušnému kupujúcemu informácie o možnostiach pripojenia sa k elektronickej výmene dokumentov a súčasne oznámi kupujúcemu kontaktné údaje zodpovedných osôb za zavedenie EDI komunikácie na jeho strane.

3. Implementácia na strane dodávateľa tovaru
Dĺžka tohto procesu záleží na skúsenostiach dodávateľa tovaru s používaním EDI komunikácie. V prípade, že zatiaľ EDI komunikáciu nepoužíva, je potrebné aby najskôr oslovil niektorého EDI operátora (systém COOP Jednota realizuje projekt EDI komunikácie so spoločnosťou EDITEL SK, s.r.o.) s požiadavkou na zabezpečenie EDI komunikácie. Jednotliví EDI operátori ponúkajú rôzne riešenia (od jednoduchých webových aplikácií až po sofistikované robustné riešenia) v závislosti čo od EDI očakávate.
Následne nasleduje úprava IS na strane dodávateľa tovaru a otestovanie automatického prepojenia s riešením od EDI operátora.

4. Testovacia prevádzka
V tomto režime funguje elektronická komunikácia súčasne s papierovou z dôvodu kontroly všetkých nastavení a odladenia prípadných technických problémov. V tomto období je nutné vynaložiť zvýšené úsilie na kvalitné zvládnutie celého procesu.

5. Ostrá prevádzka
Pripojenie dodávateľa tovaru k EDI komunikácii je preukázané a overené až vykonaním testov funkčnosti informačných systémov a podpísaním Akceptačného protokolu. Následne po dohode s príslušným kupujúcim sa papierová forma komunikácie prestane používať a proces sa považuje za ukončený.

6. Nasleduje rovnaký proces pre ďalšiu správu