Vyplácanie zliav

Od 31. marca 2022 začíname vyplácať zľavy za 2. polrok 2021.

Ktorí zákazníci majú nárok na zľavu?

Na zľavu majú nárok zákazníci, ktorí v období od 1. júla do 31. decembra  2021 zaevidovali na nákupnú kartu COOP Jednota KLASIK  nákupy v úhrnnej hodnote minimálne 50 eur, prípadne v inej hodnote podľa interných pravidiel regionálnej COOP Jednoty. Zákazníci, ktorí začali nákupnú kartu používať až od 1.1.2022, si budú môcť zľavu uplatniť vo vianočnom období roku 2022.

Ako sa dá zistiť výška zľavy?

Na našej web stránke v časti Nákupná karta / Moja nákupná karta, link  https://www.coop.sk/sk/vasa-nakupna-karta , kde stačí zadať číslo nákupnej karty (13 miestne číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany nákupnej karty – bez medzier). Vyobrazí sa Vám výšky zľavy a ďalšie informácie týkajúce sa uplatnenia si zľavy. Tým držiteľom nákupnej karty, ktorí si stiahli nákupnú kartu do mobilu prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota, sa tieto informácie vyobrazia automaticky. Vypočítanú zľavu sa dozviete aj na bezplatnom telefónnom čísle +421 800 555 567.

Na ktoré tovary a služby sa nemôže zľava uplatniť?

Zľavu nie je možné si uplatniť pri nákupe tabakových výrobkov, pri dobíjaní telefónnych kariet mobilných operátorov, pri platení účtov prostredníctvom coopkasy alebo pri úhrade iných tovarov a služieb poskytovaných príslušnou COOP Jednotou.

Môže si zľavu uplatniť aj rodinný príslušník držiteľa nákupnej karty?

Z dôvodu ochrany držiteľa karty si zľavu môže uplatniť iba osoba, ktorá o kartu požiadala, teda osoba, ktorej meno a priezvisko je uvedené na plastovej karte. Rodinnému príslušníkovi môžete umožniť evidovať nákupy na digitálnu kartu prostredníctvom už spomínanej mobilnej aplikácie, ale zľavu si môže uplatniť iba samotný držiteľ karty, a to len prostredníctvom plastovej karty. Zľavu nie je možné si uplatniť na dočasnú papierovú kartu, fotokópiu nákupnej karty ani digitálnu kartu stiahnutú v mobile.

Ako postupovať ak zákazník nákupnú kartu stratí?

Pri strate alebo odcudzení nákupnej karty v čase „vyplácania zliav“ je potrebné túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť na centrálu príslušnej regionálnej COOP Jednoty, v ktorej je karta registrovaná. Ak si túto povinnosť držiteľ nákupnej karty nesplní, príslušná COOP Jednota nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia nákupnej karty inou osobou. Následne je potrebné si požiadať o duplikát nákupnej karty. O duplikát karty môžete požiadať 2 spôsobmi, a to vyplnením tlačiva – Žiadosť o vydanie duplikátu nákupnej karty v predajni alebo online na našej web stránke https://coop.sk/sk/zmena-duplikat-nakupna-karta. Aj pri poškodení karty si môžete požiadať o duplikát karty spôsobom uvedeným vyššie.  

Ako postupovať ak držiteľ nákupnej karty zomrie?

Je potrebné, aby jeden z pozostalých túto skutočnosť bezodkladne nahlásil na ústredie regionálnej COOP Jednoty (nie personálu predajne) alebo na bezplatné telefónne číslo 0800 555 567. Pozostalý obdrží informáciu, ako v takomto prípade postupovať. 

Aké ďalšie benefity prináša nákupná karta? 

Držiteľ nákupnej karty môže využiť v predajniach COOP Jednota špeciálne ponuky, ktoré sú ”len pre držiteľov nákupnej karty” vo forme zlacnenej ceny na vybrané výrobky. Ďalšie ekonomické výhody poskytujú  aj naši externí partneri: CK TATRATOUR Slovakia, TIP travel, CK BUBO, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Smrdáky,  AQUACITY Poprad, TEMPO KONDELA Nábytok, spoločnosť ZAREN, Kúpele Nimnica a STUDIO MODERNA. Konkrétne zľavy sa dozviete v časti Nákupná karta / Zľavy u partnerov, link https://www.coop.sk/sk/cat/5 .

Ak sa chcete podeliť so svojimi skúsenosťami s nákupnou kartou, píšte nám na https://podnety.coop.sk alebo nám môžete zavolať na bezplatné telefónne číslo +421 800 555 567.

Do kedy je možné si zľavu uplatniť?

Zľavu si môže držiteľ karty uplatniť najneskôr do 30.6.2022. Po tomto termíne zľava zaniká.