Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Vyhlásenia k podmienkam používania stránok

Prevádzkovateľom webového sídla https://coop.sk/ je právnická osoba:
Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Sídlo: Bajkalská 25, Bratislava 827 18
Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Dr, vložka č. 218/B
IČO: 35 697 547
(ďalej aj „prevádzkovateľ“)

Webovým sídlom https://coop.sk/ sa rozumejú aj podstranky https://coop.sk/ (ďalej len „stránky“), vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov.

Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, softvér, ako aj iné predmety duševného vlastníctva nachádzajúce sa na stránkach možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na stránkach nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Podmienkou využívania služieb na stránkach je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránkach.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku stránok, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a rozsah služieb poskytovaných na stránkach.

Služby prevádzkovania stránok zabezpečuje spoločnosť JandL, marketing a reklama, s.r.o., Štefánikova 6, Bratislava, 811 05, IČO: 31 356 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5554/B.


Používanie súborov cookies

Tieto podmienky informujú užívateľov v súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov o používaní cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránok webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies slúžia na uchovávanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. V prípade zmeny ich neakceptovania však môžu mať niektoré naše stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies. Pokiaľ nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránok, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránok.

Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého internetového prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.

Informácie zozbierané pomocou cookies poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Ide najmä o používanie služby spoločnosti Google s názvom Google Analytics. Využívanie cookies služby Google Analtics môžete nájsť aj TU. V prípade zákazníkov využívajúcich inzertné funkcie služby Google Analytics sa používajú súbory cookies spoločnosti Google pre reklamy.


Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky informujú užívateľov v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) o spracúvaní osobných údajov získaných od dotknutých osôb prostredníctvom stránok.

COOP Jednota Slovensko je prevádzkovateľom v súlade s § 6 zákona o ochrane osobných údajov a spracúva osobné údaje v súlade a za podmienok podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba je osoba, ktorá poskytne prevádzkovateľovi osobné údaje formou udelenia predchádzajúceho súhlasu „opt-in“ kliknutím na konkrétnu ikonku na stránkach, a to na účel

  1. zasielania propagačných materiálov elektronicky, najmä newsletter, v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa,
  2. poskytnutia a zaradenia informácií o užívateľovi do zoznamu uchádzačov o zamestnanie alebo prax u prevádzkovateľa, v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje zo životopisu dotknutej osoby, prípadne formou priloženia životopisu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas na čas splnenia účelu, na ktorý sa udeľuje súhlas, t. j. v prípade súhlasu na účel zasielania propagačných materiálov elektronicky na čas vydávania newslettra.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolaním svojho súhlasu e-mailom na adresu info@coop.sk alebo potvrdením odvolania súhlasu v e-maile doručenom prevádzkovateľom používateľovi.

Dotknutá osoba má podľa § 28 zákona o osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba tiež na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Prevádzkovateľ je podľa § 29 zákona o ochrane osobných údajov povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to bezplatne alebo za náhradu účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.

Ak prevádzkovateľ obmedzí právo dotknutej osoby na likvidáciu osobných údajov podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov, oznámi toto prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.