O nás

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019


PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKOCOOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na  Slovensku. V  roku 1845 založil Samuel Jurkovič prvé družstvo na Slovensku (Spolok gazdovský) a v roku 1869 založil Samuel Ormis v Revúcej prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP Jednotu.


Maloobchodný obrat skupiny COOP Jednota za obdobie 2014 - 2018 (v mld. eur)Míľníky COOP Jednota


Od roku 1950 vznikajú spotrebné družstvá JEDNOTA s pôsobnosťou na vidieku.

roku 1968 vzniká Slovenský zväz spotrebných družstiev ako riadiaci orgán a družstevný obchod vstupuje do miest.

V roku 1992 Slovenský zväz spotrebných družstiev začína pôsobiť ako záujmové združenie, družstvá prechádzajú transformáciou.

Od roku 1997 pôsobí Slovenský zväz spotrebných družstiev ako družstvo.

Od roku 2002 COOP Jednota Slovensko funguje ako spotrebné družstvo, vzťahy sú založené na franšíze.


COOP Jednota Slovensko je zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=185&SID=2&P=0 )

Aktuálne je členom COOP Jednoty Slovensko 30 spotrebných družstiev.


Poslanie

Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov – vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie a zvyšovanie trhového podielu. 

Ochraňovať práva a záujmy členov družstva

Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať ich záujmy.

 

Vízia

COOP Jednota Slovensko dôsledným napĺňaním svojho poslania chce zabezpečovať, aby si skupina COOP Jednota udržala svoju pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca na trhu a pozíciu kľúčového predajcu potravín na Slovensku s najvyšším podielom slovenských potravín na pultoch predajní COOP Jednota.

 

Strategické ciele

• Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov

• Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny

• Modernizovať maloobchodnú sieť

• Rozširovať funkcionalitu logistických centier

• Podporovať predaj domácej produkcie

• Posilňovať Corporate Identity


Zdieľané hodnoty

Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky naše ciele, poslanie a nástroje.

Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota.

Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je zárukou úspešného podnikania.


Výkony skupiny COOP Jednota a trhová pozícia

COOP Jednoty – spotrebné družstvá, zaoberajúce sa obchodnou činnosťou, zrealizovali v roku 2018 maloobchodný obrat v celkovej výške 1,368 mld. eur, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 3,55 %.

Tržby COOP Jednôt z predaja tovaru a vlastných výrobkov boli vo výške 1,143 mld. eur a medziročne vzrástli o 3,55 %.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli tržby v celkovej výške 0,550 mld. eur a oproti roku 2017 zaznamenali nárast o 2,89 %.

Súhrnné tržby skupiny COOP Jednota z maloobchodnej a veľ koobchodnej činnosti v roku 2018 boli vo výške 1,693 mld. eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 3,36 %.

Rok 2018 sa na slovenskom maloobchodnom trhu s potravinami niesol v znamení pokračujúceho zápasu o trhový podiel. Kým v tržbách si skupina COOP udržiava svoju pozíciu, najmä vďaka sieti na vidieku a v malých mestách, potrebuje sa systém COOP Jednota zamerať na zvyšovanie rentability tržieb. Je to nevyhnutný predpoklad na vytváranie zdrojov, a tým aj priestoru na rozvoj siete a rast miezd. Bez mzdového rastu u zamestnancov v predajniach bude totiž náročné získať a udržať si kvalitnú pracovnú silu, ktorá je predpokladom realizácie rozvojových plánov.

Vzhľadom na to, že predajná cena je limitovaná trhom a konkurenciou, je nevyhnutné zamerať sa pri zvyšovaní rentability skupiny COOP Jednota na projekty zabezpečujúce znižovanie prevádzkových nákladov, využitie trhovej pozície pri vyjednávaní nákupných cien a dobrou dlhodobou spoluprácou so slovenskými producentmi potravín. COOP Jednota ako popredný slovenský reťazec nechce ísť cestou lacného dovozu a predávania nekvalitných potravín, ale chce byť naďalej spoľahlivým predajcom najmä slovenských potravín, ktorých podiel v predajniach COOP Jednota je dlhodobo okolo 70 %.

Aj napriek tvrdej konkurencii si skupina COOP Jednota vďaka dosahovaným výsledkom dlhodobo udržuje svoju pozíciu najväčšieho predajcu potravín na Slovensku.


Výročné správy

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007