O nás

PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKOCOOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na  Slovensku. V  roku 2015 ubehlo 170 rokov od  založenia prvého družstva na  Slovensku Samuelom Jurkovičom a  v  roku 1869 založil Samuel Ormis v  Revúcej prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP Jednotu.

Spotrebné družstvá COOP Jednota sú najväčším domácim predajcom potravín na Slovensku.  V roku 2015 zrealizovali maloobchodný obrat v celkovej výške 1,253 mld. €. Okrem toho skupina v logistických centrách dosiahla výkony vo výške 0,494 mld. €.
COOP Jednota Slovensko je zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=185&SID=2&P=0 )

Nezanedbateľný je tiež fakt, že COOP Jednota je nielen najväčším predajcom potravín na  domácom trhu, ale aj najväčším podporovateľom domácej produkcie. V regáloch predajní sa nachádza takmer 74 percent tovarov vyrobených na Slovensku, čím COOP Jednota výrazne prispieva nielen k podpore regionálneho rozvoja, ale aj k podpore ekonomiky Slovenska.


Míľníky COOP Jednoty


Od roku 1950 vznikajú spotrebné družstvá JEDNOTA s pôsobnosťou na vidieku.

V roku 1968 vzniká Slovenský zväz spotrebných družstiev ako riadiaci orgán a družstevný obchod vstupuje do miest.

V roku 1992 Slovenský zväz spotrebných družstiev začína pôsobiť ako záujmové združenie, družstvá prechádzajú transformáciou.

Od roku 1997 pôsobí Slovenský zväz spotrebných družstiev ako družstvo.

Od roku 2002 COOP Jednota Slovensko funguje ako spotrebné družstvo, vzťahy sú založené na franšíze.

Aktuálne je členom COOP Jednoty Slovensko 30 spotrebných družstiev.


Poslanie

• Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov, t. j. vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie si trhového podielu

• Ochraňovať práva a záujmy členov družstva

• Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať ich záujmy

 

Vízia

COOP Jednota Slovensko dôsledným napĺňaním svojho poslania chce zabezpečovať, aby si skupina COOP Jednota ako najväčší domáci obchodný reťazec udržala svoju pozíciu na trhu a naďalej pôsobila ako kľúčový predajca potravín na Slovensku.

 

Strategické ciele

• Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov

• Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny

• Modernizovať maloobchodnú sieť

• Rozširovať funkcionalitu logistických centier

• Podporovať predaj domácej produkcie

• Zosúladiť informačné systémy

• Posilňovať Corporate Identity


Zdieľané hodnoty

• Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky naše ciele, poslanie a nástroje

• Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota

• Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je zárukou úspešného podnikania