O nás

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022


PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKOCOOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na  Slovensku. V  roku 1845 založil Samuel Jurkovič prvé družstvo na Slovensku (Spolok gazdovský) a v roku 1869 založil Samuel Ormis v Revúcej prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP Jednotu.


Maloobchodný obrat skupiny COOP Jednota za obdobie 2018 - 2022 (v mld. eur)


Základné údaje

Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Vznik a vývoj:

  29. 11. 1968 – vznik Slovenského zväzu spotrebných družstiev

  29. 1. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo so spoločnosťou COOP CENTRUM, a.s.

• 7. 3. 2002 – zmena obchodného mena na COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Právna forma: družstvo

• COOP Jednota Slovensko je zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=185&SID=2&P=0)

• Počet členov k 31. 12. 2022: 30 spotrebných družstiev


Poslanie

Poskytovať podporu a servis svojim členom, franšízantom, pôsobiť ako nákupné, servisné a marketingové centrum skupiny COOP Jednota, zastupovať a  reprezentovať družstevné záujmy vo vzťahu k štátnym orgánom, záujmovým organizáciám a obchodným partnerom.

Zmyslom existencie je udržateľný maloobchodný predaj potravín a s tým súvisiacich služieb pre zákazníkov a členov družstiev. V tomto zmysle nadviazať na viac ako 150-ročnú tradíciu a posolstvo vzájomných potravných a úverových družstiev vznikajúcich od roku 1845.

Význam udržateľnosti:

1. Ekonomická udržateľnosť = ziskovosť

2. Sociálna udržateľnosť = slušné, asertívne vzťahy a vzájomne výhodná spolupráca všetkých dotknutých subjektov vnútri skupiny COOP Jednota a zároveň s externým prostredím

3. Environmentálna udržateľnosť = bez negatívnych vplyvov na okolie


Vízia

COOP Jednota Slovensko chce napĺňaním poslania zabezpečovať, aby skupina COOP Jednota:

Ø  bola vyhľadávaným príťažlivým, moderným maloobchodným predajcom s kvalitným tovarom a službami, so zameraním na kvalitné domáce a lokálne potraviny

Ø  stala sa jedinečným miestom, ktoré je súčasťou zvyšovania kvality života zákazníkov, súčasťou ich domovov

Ø  inšpirovala zákazníka ku zdravému životnému štýlu, k ochrane krajiny a zodpovednosti za ňu

Ø  bola zodpovedným subjektom, ktorý zlepšuje svojím konaním relevantnú komunitu

COOP Jednota Slovensko chce vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako členom nástroje a riešenia na rast, resp. udržanie trhového podielu.

 

Strategické ciele

Ø  Zvyšovať ekonomickú silu a efektívnosť skupiny COOP Jednota, zvyšovať kvalitu procesov a kvalitu každého bodu skupiny COOP Jednota

Ø  Podporovať ekonomickú udržateľnosť každého subjektu skupiny COOP Jednota, a to nielen v krátkodobom horizonte

Ø  Rozvíjať udržateľnosť v zmysle sociálnej a spoločenskej zodpovednosti

Ø  Budovať environmentálnu udržateľnosť

Ø  Posilňovať lojálnosť zákazníka

Ø  Racionalizovať procesy v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb

Ø  Zvyšovať hodnotu značky COOP Jednota

Ø  Digitalizovať a realizovať multichannel presence

Ø  Vzdelávať a vychovávať odborné a manažérske kádre

Ø  Zabezpečovať transfer vedomostí, skúseností a „best practice“ zo zahraničia

Ø  Prehodnotiť systémové akvizície na vnútornom, resp. aj na zahraničnom trhu

Ø  Prehodnotiť otvorenosť systému pre vonkajšie podnikateľské subjekty

Ø  Podporovať otvorenú a neustálu komunikáciu v rámci skupiny COOP Jednota v dobrej viere


Základné hodnotové piliere COOP Jednoty

1. pilier = spokojný zákazník

Najvyššou zdieľanou hodnotou celej skupiny COOP Jednota je spokojný zákazník. Zákazník je ten, ktorý rozhoduje o budúcnosti skupiny COOP Jednota a udržateľnosti rozvoja celej skupiny.

2. pilier = predajné miesto

Najdôležitejším miestom skupiny COOP Jednota je predajňa. Kľúčové je zabezpečenie plynulého zásobovania, optimalizácia sortimentu s ohľadom na jednotlivé maloobchodné reťazce, pokračovanie v modernizácii a rozvoji maloobchodnej siete s ohľadom na životné prostredie a udržateľnosť.

3. pilier = zamestnanec

Tvorivý, spokojný, zodpovedný a spoľahlivý zamestnanec je základom úspešnosti napĺňania cieľov a poslania skupiny COOP Jednota ako aj zárukou integrity systému.

4. pilier = člen spotrebného družstva

Spotrebné družstvo je pomocnou rukou pre svojich členov a členovia sú platnou súčasťou komunity COOP Jednota a zárukou zlepšovania spoločnosti.


Základné princípy spolupráce v COOP Jednota

Ø  Transparentnosť

Ø  Otvorenosť

Ø  Férové vzťahy

Ø  Poznanie zákazníka

Ø  Poznanie predajní a praxe predajní


Výkony skupiny COOP Jednota a trhová pozícia

Regionálne COOP Jednoty zaoberajúce sa obchodnou činnosťou dosiahli v  roku 2022 celkový maloobchodný obrat vo výške 1,771 mld. eur, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje nárast o 9,3 %.

Celkové tržby COOP Jednôt boli vo výške 1,534 mld. eur a medziročne zaznamenali nárast o 9,8 %.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli tržby v celkovej výške 0,719 mld. eur, čo bolo o 10,6 % viac v porovnaní s rokom 2021.

Súhrnné tržby skupiny COOP Jednota boli v roku 2022 vo výške 2,253 mld. eur a v porovnaní s rokom 2021 vzrástli o 10 %.

COOP Jednoty pre svojich zákazníkov otvorili v roku 2022 spolu 14 nových predajní a zrekonštruovali 56 predajní. Systém COOP Jednota si aj v roku 2022, napriek stále silnejšiemu boju o zákazníka a intenzívnej expanzii konkurenčných reťazcov, udržal pozíciu lídra v predaji potravín medzi maloobchodnými reťazcami. Zároveň je aj najväčším a obratovo najsilnejším slovenským obchodným reťazcom, s najväčším podielom slovenských výrobkov, ktorých má v priemere až 70 % na svojich pultoch.

Situácia na trhu bola v roku 2022 náročná a nestabilná. Začiatok roka bol najskôr ovplyvnený pokračujúcimi obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19 a od konca februára vojnovým konfliktom na Ukrajine s negatívnymi dopadmi nielen na európsku, ale aj na celosvetovú ekonomiku.

Výrazný rast cien hlavne energií, pohonných hmôt a zavedenie sankcií voči Rusku mali negatívny dopad na všetky sektory hospodárstva aj na Slovensku.

Vplyv vysokej inflácie, energetická kríza, výpadok niektorých potravinových komodít, náklady na zálohovanie, z mesiaca na mesiac nižšia kúpyschopnosť obyvateľstva a tiež výrazne teplejšie počasie sa podpísali tak na vývoji tržieb, ako aj nákladov v skupine COOP Jednota.

V priemere za celý rok 2022 spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 12,8 %, ku koncu roka dokonca až o viac ako 15 %. Kým inflácia v roku 2021 bola 3,2 % a od roku 2005 ani raz neprekročila hranicu 5 %, v roku 2022 ročná inflácia prekonala predošlé maximum z roku 2000. Rýchlejšie ako v roku 2022 rástli ceny na Slovensku len v roku 1993 po rozpade Československa. Pri potravinách sa ceny počas roka 2022 medziročne zvýšili v priemere o viac ako 19 %, na čo najväčší vplyv mal výrazný rast cien mäsa, mlieka, syrov a vajec, chleba a obilnín, ovocia a zeleniny.

Ďalší vývoj na trhu je ťažké predpokladať, hlavne z dôvodu nejasného vývoja v konflikte na Ukrajine.

No vzhľadom na prijaté opatrenia vo vzťahu k energetickej kríze zo strany vlády SR sa predpokladá, že inflácia bude tento rok nižšia, ako sa pôvodne očakávalo. Zastropovaním cien energií pre domácnosti a kompenzačnými opatreniami pre podnikateľské subjekty by nemal celoročný priemerný nárast inflácie prekročiť 10 %. V druhej polovici roka by dokonca mohla klesnúť na približne 5 % v medziročnom porovnaní, čo by pomohlo opäť naštartovať ekonomiku a zvýšiť kúpyschopnosť obyvateľstva.


Výročné správy

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007