O nás

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKOCOOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na  Slovensku. V  roku 1845 založil Samuel Jurkovič prvé družstvo na Slovensku (Spolok gazdovský) a v roku 1869 založil Samuel Ormis v Revúcej prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP Jednotu.


Maloobchodný obrat skupiny COOP Jednota za obdobie 2012 - 2017 (v mld. eur)Míľníky COOP Jednota


Od roku 1950 vznikajú spotrebné družstvá JEDNOTA s pôsobnosťou na vidieku.

roku 1968 vzniká Slovenský zväz spotrebných družstiev ako riadiaci orgán a družstevný obchod vstupuje do miest.

V roku 1992 Slovenský zväz spotrebných družstiev začína pôsobiť ako záujmové združenie, družstvá prechádzajú transformáciou.

Od roku 1997 pôsobí Slovenský zväz spotrebných družstiev ako družstvo.

Od roku 2002 COOP Jednota Slovensko funguje ako spotrebné družstvo, vzťahy sú založené na franšíze.


COOP Jednota Slovensko je zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=185&SID=2&P=0 )

Aktuálne je členom COOP Jednoty Slovensko 30 spotrebných družstiev.


Poslanie

• Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov, t. j. vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie si trhového podielu

• Ochraňovať práva a záujmy členov družstva

• Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať ich záujmy

 

Vízia

COOP Jednota Slovensko dôsledným napĺňaním svojho poslania chce zabezpečovať, aby si skupina COOP Jednota ako najväčší domáci obchodný reťazec udržala svoju pozíciu na trhu a naďalej pôsobila ako kľúčový predajca potravín na Slovensku.

 

Strategické ciele

• Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov

• Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny

• Modernizovať maloobchodnú sieť

• Rozširovať funkcionalitu logistických centier

• Podporovať predaj domácej produkcie

• Posilňovať Corporate Identity


Zdieľané hodnoty

• Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky naše ciele, poslanie a nástroje

• Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota

• Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je zárukou úspešného podnikania


Výkony skupiny COOP Jednota a trhová pozícia

Skupina COOP Jednota dosiahla v roku 2017 maloobchodný obrat vo výške 1,321 mld. eur a v porovnaní s rokom 2016 tak vzrástol maloobchodný obrat o 4,5 %.

Tržby z predaja tovaru boli vo výške 1,104 mld. eur, čo bolo o 4,7 % viac ako v roku 2016.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli v roku 2017 tržby vo výške 0,534 mld. eur a medziročne vzrástli o 6,5 %.

Súhrnné tržby maloobchodu a logistických centier v roku 2017 dosiahli výšku 1,638 mld. eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 5,2 %. S uvedenými dosiahnutými výsledkami sme o to viac spokojní, že ich skupina COOP Jednota dosiahla pri medziročnom znížení celkového počtu predajní o 27 z dôvodu optimalizácie štruktúry predajnej siete.


Aj napriek tvrdej konkurencii si skupina COOP Jednota vďaka dosahovaným výsledkom dlhodobo udržuje svoju pozíciu najväčšieho predajcu potravín na Slovensku.


Výročné správy

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007