O nás

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020


PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKOCOOP Jednota Slovensko je najstarším obchodným systémom na  Slovensku. V  roku 1845 založil Samuel Jurkovič prvé družstvo na Slovensku (Spolok gazdovský) a v roku 1869 založil Samuel Ormis v Revúcej prvý Potravný spolok – predchodcu družstevného maloobchodu. Odvtedy jeho kontinuita nebola prerušená a prešiel mnohými zmenami, až sa vyprofiloval na tradičný moderný maloobchod – COOP Jednotu.


Maloobchodný obrat skupiny COOP Jednota za obdobie 2016 - 2020 (v mld. eur)Základné údaje

Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Vznik a vývoj:

  29. 11. 1968 – vznik Slovenského zväzu spotrebných družstiev

  29. 1. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo so spoločnosťou COOP CENTRUM, a.s.

• 7. 3. 2002 – zmena obchodného mena na COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Právna forma: družstvo

• COOP Jednota Slovensko je zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=185&SID=2&P=0)

• Počet členov k 31. 12. 2020: 30 spotrebných družstiev


Poslanie

Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov – vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie a zvyšovanie trhového podielu. 

Ochraňovať práva a záujmy členov družstva

Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať ich záujmy.

 

Vízia

COOP Jednota Slovensko chce dôsledným napĺňaním svojho poslania zabezpečovať, aby si skupina COOP Jednota udržala svoju pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca na trhu a pozíciu kľúčového predajcu potravín na Slovensku s najvyšším podielom slovenských potravín na pultoch predajní COOP Jednota.

 

Strategické ciele

• Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov

• Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny

• Modernizovať maloobchodnú sieť

• Rozširovať funkcionalitu logistických centier

• Podporovať predaj domácej produkcie

• Posilňovať Corporate Identity


Zdieľané hodnoty

Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky naše ciele, poslanie a nástroje.

Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota.

Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je zárukou úspešného podnikania.


Výkony skupiny COOP Jednota a trhová pozícia

V roku 2019 dosiahli COOP Jednoty, regionálne spotrebné družstvá, zaoberajúce sa obchodnou činnosťou, maloobchodný obrat v celkovej výške 1,432 mld. eur, čo predstavuje oproti roku 2018 nárast o 4,73 %.

Tržby COOP Jednôt z predaja tovaru boli vo výške 1,202 mld. eur a medziročne vzrástli o 5,15 %.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli tržby v celkovej výške 0,576 mld. eur a oproti roku 2018 zaznamenali nárast o 4,73 %.

Súhrnné tržby skupiny COOP Jednota z maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti v roku 2019 boli vo výške 1,778 mld. eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 5,01 %.

V roku 2019 pokračoval na slovenskom maloobchodnom trhu s potravinami tvrdý konkurenčný zápas. Rok bol poznačený konkurzom maloobchodného reťazca Potraviny Kačka, kde väčšinu predajní prevzala ich konkurencia, vrátane niektorých COOP Jednôt. Kým v tržbách si skupina COOP Jednota udržiava svoju pozíciu lídra na trhu s potravinami, najmä vďaka sieti na vidieku a v malých mestách, výraznejšie zastúpenie v najväčších mestách ako Bratislava a Košice nám stále chýba.

Jedným z predpokladov na rast a udržanie si pozície na trhu, a tiež vytváranie si dostatočných zdrojov na každoročný rast miezd, je prijímanie opatrení na zvýšenie rentability v skupine COOP Jednota. Bez rastu miezd si neudržíme a nezískame kvalitnú pracovnú silu v predajniach, ktorá je základným predpokladom realizácie strategických a rozvojových plánov.

Vzhľadom na malý slovenský trh, kde všetci bojujeme o toho istého zákazníka a predajná cena je limitovaná trhom a konkurenciou, je nevyhnutné sa pri zvyšovaní rentability zamerať aj na efektivitu prevádzkových nákladov.

Systém COOP Jednota ako popredný slovenský reťazec nechce ísť cestou lacného dovozu a predajom nekvalitných potravín. Chceme byť aj naďalej spoľahlivým predajným kanálom najmä slovenských potravín, ktorých podiel v našich predajniach je dlhodobo okolo 70 %.


Výročné správy

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007